notulen van de eerste vergadering

Notulen van de EERSTE vergadering gehouden op 8 maart 1906 in de Oranjezaal

Aanwezig: 14 leden.

De vergadering werd geopend door de heer D.Brouwer. De heer Velds las toen de vergadering 'n schrijven voor van den Heer Broekkamp (Damredakteur v.d. Amsterdammer) waarin 't voorgesteld werd alsof de heer de Haas (kampioen van Nederland) een niet te vertrouwen persoon was op 't gebied van 't edele Damspel.

Over 't algemeen was de vergadering 't eens dat wij met deze Amsterdamse kwestie niets hadden uit te staan, maar dat we bijeengekomen waren om de Damklub, die de 3e Maart j.l. 't levenslicht had ontvangen, verder op te bouwen, opdat de klub niet weder zou verdwijnen.

't Allereerst wat dus gedaan moest worden was 't kiezen van 'n bestuur, onder wiens leiding en met medewerking van de leden de jonge klub zijn verder leven zal moeten vervolgen.

Alzo was 't eerst aan de beurt de verkiezing van 'n Voorzitter. De uitslag was dat de Heeren Brouwer 8, Velds 3 en Korff 2 stemmen verkregen; eerstgenoemde had dus de meeste stemmen op zich verzameld.

Gevraagd zijnde of ie de benoeming aannam, moest de vergadering vernemen dat de Heer brouwer bedankte voor de belangstelling maar dat hij niet genegen was om de benoeming aan te nemen.

De 2e stemming gaf de Heren Velds 7, Korff 3, Spijker 1, Morriën 1 en 1 blanko. Nu waren we gelukkiger want de heer Velds nam de benoeming aan. De uitslag der stemming voor Sekretaris was dat de Heren Morriën 6, Hogendorff 1, Brouwer 1, Korff 4 en G.de Vos 1 stemmen op zich verenigden, dus gekozen de heer Morriën, doet bovengeoemde kond van wege zijn betrekkingen overwegende bezwaren, maar raadde de vergadering aan om de Heer Korff bij akklamatie te benoemen, waarmee de vergadering genoegen nam. De heer Korff, gevraagd zijnde, nam het aan en bedankte de Vergadering voor 't vertrouwen.

Twee bestuursleden waren er nu, maar er moest nog 'n derde zijn en wel een Penningmeester; hiervoor werd bij akklamatie de heer Brouwer gekozen, die ook genegen was om de benoeming aan te nemen.

Verder kwam aan de orde 'n reglement, en daar de heer Brouwer al zo goed was geweest 'n concept op te stellen, konden we direkt over gaan tot de behandeling. Dit concept werd na enige wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen door de vergadering goedgekeurd en daarmee was dus de Damclub geheel in orde.

Niets meer te verhandelen zijnde werd de vergadering door de waarnemende Voorzitter gesloten.

A.Korff secr.

Velds voorz.