statuten der vereeniging

Statuten der Vereeniging "Enkhuizer Damclub"

gevestigd te Enkhuizen.

Artikel 1.
De vereeniging "Enkhuizer Damclub" gevestigd te Enkhuizen en opgericht den 8e Maart 1906, bestaat uit werkende leden, onder leiding van een Bestuur van 3 of meer leden, door eene algemeene vergadering gekozen en die hunne functiën onderling verdelen.

Ieder jaar treden achtereenvolgens 2 of 3 hunner af volgens rooster, doch deze zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 2.
De vereeniging is opgericht voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag der oprichting zijnde 8 Maart 1906, en eindigende 31 December 1935.

Minstens 12 maanden vóór den afloop van dezen termijn zal in eene buitengewone algemeene vergadering worden beslist over verdere voortzetting, behoudens eventueel vereischte Koninklijke goedkeuring.

Artikel 3.
De Vereeniging stelt zich ten doel de ontwikkeling en uitbreiding der beoefening van het Damspel in Nederland en tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door het houden van damwedstrijden en door mede te werken tot alles wat de kennis van het damspel bevorderen kan.

Het werkend lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het Bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de vergadering; wanneer geen der leden bezwaar heeft tegen toelating, wordt het nieuwe lid zonder stemming aangenomen; bij stemming is minstens ¾ van de uitgebrachte stemmen noodig.

Het lidmaatschap komt te vervallen door opzegging, door overlijden of bij besluit van het Bestuur, goedgekeurd door de algemeene vergadering.

Artikel 4.
Het Vereenigingsjaar loopt van 1 Maart tot den laatsten Februari.

Artikel 5.
Over de fondsen van de Vereeniging wordt het beheer uitgeoefend door den penningmeester, die daarvan jaarlijks rekening en verantwoording doet in eene algemeene vergadering.

Artikel 6.
In een huishoudelijk reglement, vastgesteld door de algemeene vergadering worden alle bepalingen opgenomen voor de ordening der Vereeniging.

Het reglement mag niets bevatten, dat strijdig is met deze Statuten.

Artikel 7.
Tot wijziging dezer statuten wordt, behalve de Koninklijke goedkeuring, vereischt de bekendmaking van daartoe strekkende voorstellen, aan de leden van de Vereeniging, minstens ééne week vóór de algemeene vergadering, waarop zij in stemming zullen worden gebracht en de aanneming op die vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen geldt elke wijziging als verworpen.

Artikel 8.
Besluiten betreffende ontbinding van de Vereeniging, daaronder begrepen de bestemming, aan hare bezittingen te geven, kunnen alleen genomen worden op eene uitsluitend daartoe belegde vergadering, onder verband, dat minstens ¼ van het ledental aanwezig zij, en minstens 2/3 der aanwezige leden er zich voor verklaren.

Was getekend.

D.Brouwer, Voorzitter

A.Korff Czn, Secretaris

C.C.Morien, Penningmeester