2003-01/02 NH jeugdkampioenschappen

aspiranten - groep a     (60 min. pppp)        1 2 3 4 5 6 AW Pt 
1 mike koopmanschap      sna                   � 3 3 3 3 3 5- 15 naar finale
2 amber rep              ons genoegen den ilp  0 � 3 3 3 3 5- 12 naar finale
3 jessica houterman      dc zaandam            0 0 � 3 3 3 5-  9 naar finale
4 jan-maarten koorn      dc assendelft         0 0 0 � 3 3 5-  6
5 evert bleyendaal       sna                   0 0 0 0 � 3 5-  3
6 edwin bax              enkhuizer damclub     0 0 0 0 0 � 5-  0

aspiranten - groep b     (60 min. pppp)        1 2 3 4 5 6 AW Pt
1 judith fritschy        dc amstelveen         � 0 3 3 3 3 5- 12 naar finale
2 andrea gutter          enkhuizer damclub     3 � 0 3 1 3 5- 10 naar finale
  niels smedeman         ons genoegen den ilp  0 3 � 3 1 3 5- 10 naar finale
4 jos brammer            sna                   0 0 0 � 3 3 5-  6
5 shou-yi wu             dc zaandam            0 1 1 0 � 3 5-  5
6 jeroen koppes          purmerend 66          0 0 0 0 0 � 5-  0

pupillen a               (20 min. pppp)        1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 feroz amirkhan         dc zaandam            � 3 3 3 3 3 3 3 7- 21 naar finale
2 dave bleeker           sna                   0 � 3 3 3 3 3 3 7- 18 naar finale
3 richard bos            enkhuizer damclub     0 0 � 3 3 3 3 3 7- 15 naar finale *
4 niels rutte            og den ilp            0 0 0 � 3 3 3 3 7- 12
5 jacco bankras          sna                   0 0 0 0 � 1 3 3 7-  7
6 bernd schins           sna                   0 0 0 0 1 � 1 3 7-  5
7 iris jansen verplank   enkhuizer damclub     0 0 0 0 0 1 � 3 7-  4
8 nicole smedeman        og den ilp            0 0 0 0 0 0 0 � 7-  0

pupillen b               (20 min. pppp)        1 2 3 4 5 6 7 AW Pt
1 casper remeyer         hdc                   � 0 3 3 3 3 3 6- 15 naar finale
2 brian tool             enkhuizer damclub     3 � 0 0 3 3 3 6- 12 naar finale
3 pepijn folgers         sna                   0 3 � 3 0 0 3 6-  9 naar finale *
  franklin mastrigt      og den ilp            0 3 0 � 3 3 0 6-  9
5 leon guldemeester      sna                   0 0 3 0 � 3 1 6-  7
6 frank smedeman         og den ilp            0 0 3 0 0 � 3 6-  6
7 imad saban             enkhuizer damclub     0 0 0 3 1 0 � 6-  4

pupillen c               (20 min. pppp)        1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 simon fritschy         dc amstelveen         � 3 3 0 3 3 3 3 7- 18 naar finale
2 jurre verhagen         sna                   0 � 3 1 3 3 3 3 7- 16 naar finale
3 kevin van langen       sna                   0 0 � 3 3 3 3 3 7- 15 *
4 thomas vermeulen       og den ilp            3 1 0 � 0 3 3 3 7- 13
5 joey fremouw           sna                   0 0 0 3 � 0 3 3 7-  9
6 ahmed saban            enkhuizer damclub     0 0 0 0 3 � 0 3 7-  6
  tessa koopen           enkhuizer damclub     0 0 0 0 0 3 � 3 7-  6
8 valerie witte          og den ilp            0 0 0 0 0 0 0 � 7-  0

* barrages: pepijn- kevin 1-1 kevin-richard 0-3 richard-pepijn 3-0

welpen a                (15 min. pppp)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 AW Pt
1 berry hofmans         sna                    � 3 3 3 3 3 3 3 3 8- 24 naar finale
2 kim van klaveren      enkhuizer damclub      0 � 0 3 3 3 3 3 3 8- 18 naar finale
  machteld jansen verp  enkhuizer damclub      0 3 � 0 3 3 3 3 3 8- 18 naar finale
4 joren kreuzberg       dc assendelft          0 0 3 � 0 3 3 3 3 8- 15 *
  koen koopen           enkhuizer damclub      0 0 0 3 � 3 3 3 3 8- 15 naar finale *
6 kevin kramer          dc assendelft          0 0 0 0 0 � 3 3 3 8-  9
7 kasper witte          og den ilp             0 0 0 0 0 0 � 3 3 8-  6
8 robin bot             dc assendelft          0 0 0 0 0 0 0 � 3 8-  3
9 hessel v.d. hoorn     dc assendelft          0 0 0 0 0 0 0 0 � 8-  0

welpen b                (15 min. pppp)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 AW Pt
1 rosa vermeulen        og den ilp             � 3 3 3 3 3 3 3 3 8- 24 naar finale
2 ben jansen verplanke  enkhuizer damclub      0 � 3 3 3 3 3 3 3 8- 21 naar finale
3 jeff tool             enkhuizer damclub      0 0 � 0 3 3 3 3 3 8- 15 naar finale
4 cathy brammer         sna                    0 0 3 � 1 3 3 0 1 8- 11 naar finale
5 hamza saban           enkhuizer damclub      0 0 0 1 � 3 0 3 3 8- 10
6 sabine schootemeier   dc assendelft          0 0 0 0 0 � 3 3 3 8-  9
  laura burgmeijer      enkhuizer damclub      0 0 0 0 3 0 � 3 3 8-  9
8 loek dijkman          dc assendelft          0 0 0 3 0 0 0 � 3 8-  6
9 miranda hansen        enkhuizer damclub      0 0 0 1 0 0 0 0 � 8-  1

* barrage: koen-joren 1-1 (koen verder door onderling resultaat)

junioren (dubbele comp.) (90 min. pppp)   1 2 3 AW Pt
1 erik van kampen         sna             � 4 6 4- 10
2 stijn tuytel            hdc haarlem     1 � 6 4-  7
3 marcia hofmans          sna             0 0 � 4-  0

finale aspiranten                              1 2 3 4 5 6 AW Pt
1 mike koopmanschap       sna                  � 3 3 3 3 3 5- 15
2 andrea gutter           enkhuizer damclub    0 � 3 3 3 0 5-  9 * na barrage
  amber rep               og den ilp           0 0 � 3 3 3 5-  9 *
4 jessica houterman       dc zaandam           0 0 0 � 1 3 5-  4
  judith fritschy         dc amstelveen        0 0 0 1 � 3 5-  4
6 niels smedeman          ons genoegen den ilp 0 0 3 0 0 � 5-  3

finale eindstand meisjes aspiranten      1 2 3 4 AW Pt
1 andrea gutter           sna            � 3 3 3 3-  9
2 amber rep               og den ilp     0 � 3 3 3-  6
3 judith fritschy         dc amstelveen  0 0 � 1 3-  1
4 jessica houterman       dc zaandam     0 0 1 � 3-  1

finale pupillen                             1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 dave bleeker            sna               � 1 3 3 3 3 3 3 7- 19
2 casper remeyer          hdc               1 � 3 3 3 3 0 3 7- 16
3 feroz amirkhan          dc zaandam        0 0 � 3 3 3 3 3 7- 15
4 brian tool              enkhuizer damclub 0 0 0 � 1 3 3 3 7- 10
5 richard bos             enkhuizer damclub 0 0 0 1 � 3 1 3 7-  8
6 jurre verhagen          sna               0 0 0 0 0 � 3 3 7-  6
7 pepijn folgers          sna               0 3 0 0 1 0 � 0 7-  4
8 simon fritschy          dc amstelveen     0 0 0 0 0 0 3 � 7-  3

finale welpen                                 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 berry hofmans             sna               � 3 3 3 3 3 3 3 7- 21
2 ben jansen verplanke      enkhuizer damclub 0 � 0 3 3 3 3 3 7- 15
3 rosa vermeulen            og den ilp        0 3 � 0 1 3 3 3 7- 13
4 machteld jansen verplanke enkhuizer damclub 0 0 3 � 1 1 3 3 7- 11
5 koen koopen               enkhuizer damclub 0 0 1 1 � 3 3 0 7-  8
6 kim van klaveren          enkhuizer damclub 0 0 0 1 0 � 3 3 7-  7
7 cathy brammer             sna               0 0 0 0 0 0 � 3 7-  3
  jeff tool                 enkhuizer damclub 0 0 0 0 3 0 0 � 7-  3