1908 dec nr 10 HD VAD 3e jaargang pag 146

Correspondentie uit Enkhuizen.
Geachte Redactie.
J.l. Dinsdag 17 Nov., des avonds acht uur, hebben wij onze eerste seance gehouden. Deze werd uitgevoerd door onzen sterksten speler, den Heer S. Spijker. Er waren 16 deelnemers. Hiervan won de Heer S. 10, verloor 2 en 4 partijen werden remise. Remise maakten de Heeren K. Mantel, Jb. Sanstra, N. P. de Goede (leden der club) en Smit uit Hoorn. Winners waren de Heeren A. v. d. Spruit ( Grootebroek) en A. W. Vervloet (Enkhuizen). Duur der seance drie uur. Alzoo een groot succes voor onze Club en ons lid S. Spijker, temeer daar dit de eerste keer was dat hij zoo iets uitvoerde. Ons plan is nu, om binnen kort een seance te houden te Grootebroek, hopende daarmede de damspelers uit Bovenkarspel, Grootebroek en Hoogkarspel tot elkaar te brengen en dan zoo mogelijk daar een Club te stichten.

't Is tegenwoordig een lust om onze clubavonden bij te wonen. Meestal zijn er een 24 of 25 dammers aanwezig; onze Club neemt dan ook in bloei toe.
Door het uitschrijven van een onderlingen wedstrijd in 2 klassen, hebben wij deze maand negen leden gewonnen, dus telt onze Club op heden 29 leden, voorwaar wel iets om op te roemen, vindt u niet?
We hebben nu in klasse A 13 spelers en in B. 12 spelers en zoo er geen verhindering komt, kan het einde van den wedstrijd in 't laatst van December a.s. plaats hebben. Hiervan zal ik U de uitslag later wel mededoelen,
A. KORFF Cz., Secr. Enkhuizer Damclub.