1912 okt nr 7 HD 4e jaargang pag 105

Enkhuizer Damclub.
Dinsdag 10 September, clubavond en vergadering van Enkhuizer Damclub, van de 24 leden, present 21 ! Kranige lui, die Enkhuizer dammers, die toones evenveel hart te hebben voor 't spel als voor de bespreking van huishoudelijke aangelegenheden ! Schrijver dezes verkeert in veel vergaderingen, maar een dergelijke ambitie is naar zijn ervaring unique. En toch waren geen tumultueuze kwesties aan de orde! Geenzins. Met belangstelling werd kennis genomen van 't geen op de a.s. algemeene vergadering zal worden verhandeld, werden kortelijk de beide groote dam-matches, die gehouden zijn, gereleveerd en werd de winter-campagne geregeld.
Besloten werd:

a. tot het houden van een ouderlingen wedstrijd in twee klassen, elk met omstreeks 10 deelnemers; voor de hoofdklasse werd door een belangstellende een verguld zilveren medaille beschikbaar gesteld, toe te kennen aan den eersten prijswinner, als deze in zijn ronde geen enkele 0 maakt, of er in slaagt om in twee achtereenvolgende wedstrijden als eerste uit te komen; –dit was een mooie surprise, die zeer op prijs werd gesteld;
b. tot het uit noodigen van een simultaanspeler voor een séance, ten einde propaganda te maken voor de beoefening van het spel ;
c. tot bericht aan de Hoornsche club, om deze te herinneren aan de uitdaging gericht tot de Enkhuizer club voor een revanche-match, welke in 't vorig speelseizoen achterwege is gebleven;
d. tot bevordering der deelneming van Enkhuizer spelers aan eventueele matches voor den meestertitel ;
e. op de clubavonden in October het speellokaal voor ieder toegankelijk te stellen.